Treść główna

Porady Pakowanie towarów TAŚMA POLIPROPYLENOWA (PP) – warunki użytkowania

TAŚMA POLIPROPYLENOWA (PP) – warunki użytkowania

PARAMETRY TECHNICZNE TAŚMY I WŁAŚCIWY DOBÓR TAŚMY PP:

Przed zastosowaniem taśmy polipropylenowej należy dobrać jej właściwy rodzaj do opasywanego przedmiotu i sposobu łączenia. Podstawowe parametry techniczne to:
> wytrzymałość na zerwanie: określa maksymalną siłę potrzebną do zerwania taśmy, podawana w kg
> wydłużenie przy zerwaniu: określa stopień wydłużenia taśmy do zerwania, podawany w %
Podczas doboru taśmy do masy pakowanego przedmiotu należy uwzględnić szereg zmiennych, np.:
naprężenia podczas przemieszczania, jakość krawędzi, sposób łączenia itd. Ogólne zalecenia do których należy się stosować:
> Im większa masa pakowanego towaru, tym szersza i grubsza taśma
> Im delikatniejszy ładunek, tym szersza taśma
> Suma wytrzymałości wszystkich opasań ładunku powinna być minimum 2 x większa od masy towaru

ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPINANIA TAŚMĄ PP

Należy pamiętać, że taśma jest elementem spinającym i nie może być wykorzystywana jako element nośny przy przemieszczaniu. Należy stosować się do następujących zaleceń:
> Nie stosować taśmy w roli elementu nośnego

> Stosować taśmę o odpowiedniej wytrzymałości (j.w.)

> Prowadzić taśmę prostopadle do krawędzi

>Łączenie taśmy wykonywać przy pomocy sprawnych urządzeń i prawidłowych spinek, niedopuszczalne jest stosowanie spinek z ostrymi krawędziami, które podczas użytkowania mogą przecinać taśmę >Stosować zabezpieczenia naroży pakowanych elementów.

> Miejsca łączenia taśmy należy usytuować tam, gdzie dominują siły ścinające.

PRAWIDŁOWE PRZECHOWYWANIE SPIĘTYCH ELEMENTÓW

Prawidłowe przechowywanie zapakowanych taśmą polipropylenową towarów pozwoli na ich długotrwałe magazynowanie i bezpieczny transport. Należy stosować się do następujących zaleceń:
> Towary zapakowane i spięte taśmą PP powinny być składowane w miejscu zadaszonym. Niedopuszczalne jest składowanie towarów zapakowanych taśmą PP na otwartym powietrzu i eksponowanie jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

> Taśma polipropylenowa w wersji standardowej nie jest odporna na promieniowanie UV. Towary zapakowane taśmą uodpornioną na promieniowanie UV również w miarę możliwości należy osłaniać.
> Towary zapakowane taśmą PP podczas składowania powinny być zabezpieczone przed przypadkowym naderwaniem i przecięciem taśmy.
> Towary zapakowane taśmą PP, przechowywane w ujemnych temperaturach powinny być przemieszczane z zachowaniem należytej ostrożności, ze względu na obniżoną wytrzymałość taśmy w ujemnych temperaturach.